Menu Item Label: sliced tomato & honey poppy seed dressing